SPEDINI Giacomo (Presidente)

MAGRI Stefano (Segretario)